«Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів»

16 Марта
2017 г.

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі - Банк), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 21322127, місцезнаходження якого: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє Вам наступну інформацію:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення зборів - 21 квітня 2017 року.

Час початку проведення зборів - 17 годин 00 хвилин.

Місце проведення зборів: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Час початку реєстрації - 16 годин 00 хвилин 21 квітня 2017 року.

Час закінчення реєстрації - 16 годин 50 хвилин 21 квітня 2017 року.

Місце проведення реєстрації - Україна, 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так їх представники.

Документи для встановлення особи під час реєстрації:

Для реєстрації акціонерам Банку - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 00 хвилин 17 квітня 2017 року.

4) Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

- голова лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;

- член лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Городницького Володимира Ігоровича.

2.2.  Затвердити наступний регламент загальних зборів:

1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3.  Час для виступів на зборах:

-  виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.

4. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

5. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

6. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.

7. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.

10. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

3. Розгляд звіту Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

3.2. Роботу Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2016  році визнати задовільною.

5. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії ПАТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з пятого питання проекту порядку денного:

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-Фінанси» щодо річної фінансової звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року станом на кінець дня 31 грудня 2016 року.

7. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2016 рік.

8. Про затвердження річного звіту ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2016 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2016 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік» та примітки до звітів.

9. Про розподіл прибутку ПАТ «АБ «РАДАБАНК» за 2016 рік.

Проект рішення з девятого питання проекту порядку денного:

9.1. Спрямувати 550 тис. грн. до резервного фонду ПАТ «АБ «РАДАБАНК», а залишок коштів залишити  нерозподіленим. Дивіденди по результатах роботи Банку за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

10. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» у 2016  році.

11. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2017 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 2017 рік:

- універсалізація продуктового ряду, як для фізичних осіб, так і для суб’єктів малого і середнього бізнесу;

- розвиток послуг з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard. Подальша емісія платіжних та кредитних карток, реалізація зарплатних проектів для корпоративних клієнтів Банку;

- запровадження передових банківських та комп`ютерних технологій щодо здійснення електронних платежів;

- створення привабливих умов для комплексного обслуговування підприємств та, одночасно, їх співробітників;

- збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов’язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Виділення пріоритетних, для інвестування, галузей економіки;

- активізація роботи по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;

- залучення клієнтів з активними рахунками, а також клієнтів, здатних тримати великі залишки з пріоритетом в строкові депозити;

- збільшення кількості договорів на прийом платежів, а також адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів.

5) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів:

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою:  http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html 

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери Банку та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а також у день проведення зборів під час реєстрації таких учасників у приміщенні Банку за адресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).

Документи надаються акціонеру Банку та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Банком не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Голова Правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Стоянов Сергій Борисович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

819 392

502 850

Основні засоби

17 671

13 061

Довгострокові фінансові інвестиції

34 773

6 919

Запаси

873

880

Сумарна дебіторська заборгованість

681 072

428 729

Грошові кошти та їх еквіваленти

73 696

50 359

Нерозподілений прибуток

19 387

8 816

Власний капітал

237 477

157 585

Статутний капітал

131 000

120 000

Довгострокові зобов`язання

1 359

2 978

Поточні зобов`язання

574 028

337 924

Чистий прибуток (збиток)

10 891

6 355

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 306 093 000

1 200 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

337

278

Акціонери Банку можуть внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних  загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення  у письмовій формі  за адресою: 49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46, кімната переговорів.

 

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.

Наглядова рада ПАТ «АБ «РАДАБАНК»

Читайте также:
Наверх