fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

Loan for the purchase
of real estate

Long term loan: up to 15 years

Quick decision making

Without penalties for early loan repayment

Housing lending terms :

 • Loan amount: 250 000 - 10 000 000 but not more than 90% of the market value of real estate
 • Term: 1-15 years
 • Interest rate:*
 • One-time fee for the loan: 2% of the loan amount
 • Monthly commission fee: 0%
 • Type of interest rate: Fixed
 • Repayment schedule: Monthly (equal loan amounts + interest on the loan balance)
 • Real annual interest ratetaking into account additional and related services of 3 people: 37,4% - 48,3%

Housing lending terms :

Lending term
250 000 – 10 000 000, but not more than 90% of the market value of real estate
*
0,0%
2% of the loan amount
Real annual interest ratetaking into account additional and related services of 3 people 37,4% – 48,3%

(Українська)

* Ставка починаючи з 4-го року змінювана: UIRD12M+маржа, переглядається банком щоквартально.

UIRD 12M – «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб строком на 12 місяців у гривні», який визначається агентством “Thomson Reuters” публікується на сайті Національного Банку України: www.bank.gov.ua.

Дата перегляду змінюваної процентної ставки для усіх договорів даного типу–перший банківський день останнього календарного місяця кварталу.

Значення змінюваної процентної ставки приймається на рівні ставки за депозитами фізичних осіб строком на 12 місяців у гривні (UIRD 12M) на день перегляду змінюваної процентної ставки. Значення змінюваної процентної ставки на другий і будь-який наступний період залишається на попередньому рівні, у випадку, якщо визначене на дату перегляду змінюваної процентної ставки значення змінилось менш ніж на один процентний пункт річних (+/-1% річних).

Дата зміни змінюваної процентної ставки – перший банківський день кварталу.

Маржа – числове значення, у відсотках, залишається незмінним протягом всього строку дії кредитного договору.

Construction credit Contract

Information on the essential characteristics of the consumer credit "Lending to individuals for the purchase of residential real estate"

You can purchase:

 • Typical residential apartments on the secondary market
 • Residential apartments on the primary market, which are put into operation and registered in property ownership rights registries
 • Residential buildings with land plots
 • Commercial real estate (commercial, office, warehouse, hotel, etc.), which is registered in the registers of property rights.

Real estate must be located in places of presence JSC “AB “RADABANK”

What extra payments are required?

 • Property insurance in partner insurance companies
 • Property valuation

Requirements to the Borrower

 • Individuals – citizens of Ukraine, who are registered on the Bank presence area.
 • Stable official incomes
 • Age from 23 years, provided that at the time of termination of the loan agreement the Borrower will not reach the retirement age, according to the current legislation of Ukraine
 • Working experience at the last workplace at least 6 months
 • For individuals in case of income confirmation of the entrepreneurial activity subject, the term of activity must be at least 2 years

Documents list

 • The Ukrainian passport of the borrower and a copy of the passport of the wife / husband of the Borrower (all pages containing any information);
 • Certificate from the tax inspectorate on assignment of the taxpayer registration card number of Ukraine to the Borrower and the Borrower’s wife/husband (if available);
 • Property documents;
Documents on the financial position of the borrower:

for an individual:

 • Borrower`s employment background certificate and/or the Borrower’s spouse, certified in the accounting department no earlier than 2 weeks before the day of its submission to the Bank, which confirms the job post of the Borrower and/or the Borrower’s spouse and accrued wages for the last six months

for an individual business entity:

 • Declarations of property and incomes:
  – for the last 4 financial reporting periods (for business entities that report quarterly);
  – one annual declaration (for business entities that report annually), or a tax return of a flat tax payer – an individual entrepreneur.
 • Other documents on the Bank request

(Українська) Інформація для Клієнта

(Українська)

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Для послуги з надання споживчого кредиту – клієнт повертає суму кредиту, комісії, відсотки, інші платежі за його користування відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного виконання зобов’язань (в повному обсязі та/або частково) при користуванні кредитом:

неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати; право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг)
 2. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом:
 • подання письмової заяви (додаток № 14 до ДКБО ФО) до підрозділу Банку;
 • звернення до Контакт Центру Банка з обов`язковою верифікацією Клієнта.

Відновлення рекламних розсилок здійснюється на підставі звернення Клієнта до Контакт Центру Банку.

 1. Виконання зобов’язань за Договором забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів) – тому право на відмову Позичальника від Договору не застосовується.
 2. Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Розірвання договору за ініціативою клієнта можливе при відсутності заборгованості за договором. Розірвання договору за ініціативою клієнта не звільняє від обов’язку погасити в повному обсязі заборгованість в разі її наявності. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;
 3. При оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку та кредитних посередників відсутні.

Прогнозовані загальні витрати за кредитом (орієнтовну реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту) надаються виходячи з обраних споживачем умов кредитування безпосередньо на сайті або у місці надання послуги. При розрахунку застосовуються Правила розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит.

Вартість інших послуг визначається у Тарифах Банку.

Need a detailed consulting about the housing loan?

It is available in any convenient way:

Call to

Contact center*

0 800 500 999

*Free of charge from all phone numbers within Ukraine

Or fill in the feedback form