fbpx
ContactCenter@radabank.com.ua
ContactCenter@radabank.com.ua

(Українська) Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК», які відбудуться 23.04.2021 р.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

До уваги акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) !

(місцезнаходження: 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46)

 

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі – Банк) повідомляє про внесення змін до проекту денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  23 квітня 2021 року.

Зміни внесено за пропозицією акціонера, який є  власником більше 5% голосуючих акцій Банку. Проект порядку денного доповнено новими питаннями:

25) Про встановлення максимально можливого розміру зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України.

26) Про надання Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України.

 

Таким чином, перелік питань, включених до проекту порядку, з урахуванням внесених змін є наступним:

 

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

– голова лічильної комісії – Вдовін Максим Володимирович;

– член лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна.

 

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2.  Затвердити наступний регламент загальних зборів:

 1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
 2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 3. Час для виступів на зборах:

–  виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні – до 5 хвилин;

– повторні виступи з одного питання і зауваження – до 2 хвилин.

 1. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.
 2. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
 3. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.
 4. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
 5. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
 6. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.
 7. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

 

 1. Розгляд звіту Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Правління.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» про підсумки фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році та заходи за результатами його розгляду.

3.2. Роботу Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» у звітному періоді визнати задовільною.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2020  році визнати задовільною.

 

 1. Розгляд звіту і висновку Ревізійної комісії АТ «АБ «РАДАБАНК» про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності за 2020 рік, прийняття рішень за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Звіт Ревізійної комісії про результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році прийняти до уваги.

5.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії по балансу та фінансовому звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження звіту і висновків зовнішнього аудитора про аудит АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив-Аудит» щодо річної фінансової звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року станом на кінець дня 31 грудня 2020 року та заходи за результатами його розгляду.

 

 1. Про затвердження річних результатів діяльності і фінансово-економічних показників АТ «АБ «РАДАБАНК» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2020 рік.

Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

7.1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи АТ «АБ «РАДАБАНК» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2020 рік.

 

 1. Про затвердження річного звіту АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, зокрема річної бухгалтерської звітності АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, складеного згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Затвердити річний звіт АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності у складі: «Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2020 рік», «Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом за 2020 рік», «Звіт про зміни у власному капіталі за 2020 рік» та примітки до звітів.

 

 1. Про розподіл прибутку АТ «АБ «РАДАБАНК» за 2020 рік.

Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

9.1. Спрямувати 1 384 тис. грн. до резервного фонду АТ «АБ «РАДАБАНК», кошти в розмірі 10 000 тис. грн. виплатити акціонерам як дивіденди, кошти в розмірі 16 594 000,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, інший залишок коштів залишити  нерозподіленим.

 

 1. Затвердження звіту про виконання основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020 році.

Проект рішення з десятого питання проекту порядку денного:

10.1. Затвердити звіт Правління про виконання основних напрямів діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» у 2020  році.

 

 1. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2021 рік.

Проект рішення з одинадцятого питання проекту порядку денного:

11.1. Визначити основні наступні напрямки діяльності АТ «АБ «РАДАБАНК» на 2021 рік:

 • розширення спектру послуг із забезпеченням високої якості клієнтського сервісу з метою підтримання та створення нових довгострокових партнерських відносин з бізнесом та агропромисливим комплексом.
 • взаємовигідне співробітництво з бюджетними організаціями, обслуговування зарплатних і соціальних виплат їх співробітникам;
 • залучення на обслуговування ряду бюджетних та інших організацій в рамках участі в програмі по видачі готівкових коштів за чеками органів Державної казначейської служби України;
 • збільшення обсягів активних операцій за рахунок інвестування у реальний сектор економіки, при обов’язковому виконанні вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
 • участь у Державній програмі з підтримки
  фінансування малого бізнесу в Україні «Доступні кредити 5-7-9%»;
 • участь у спільних програмах з іншими банками-партнерами, у т.ч. у програмах кредитування;
 • впровадження скорингової моделі оцінки фізичних осіб з метою визначення кредитоспроможності позичальників;
 • формування механізмів фондування операцій банку та відповідності процентної політики банку поточним умовам на кредитному та грошовому ринках;
 • подальша робота по залученню на обслуговування клієнтів, які проводять зовнішньоекономічну діяльність, для обслуговування їх в рамках операцій на УМВР та за документарними операціями з метою збільшення обсягів комісійних доходів;
 • подальший розвиток цифрових технологій та впровадження продуктів на основі безконтактних карт, підвищення якості сервісу дистанційного обслуговування WEB-банкінг для фізичних осіб і бізнесу;
 • розширення продуктової лінійки VIP-напрямку;
 • продовження роботи у напрямку банківських металів і монет – закупівля банківських металів за прямим контрактом з Австралією та Швейцарією;
 • здійснення операцій з іноземними цінними паперами;
 • продовження співпраці з Національним банком України відповідно до дистриб’юторської угоди з продажу нумізматичної продукції;
 • адекватний розвиток мережі відділень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати стабільний розмір непроцентних доходів;
 • вдосконалення та підвищення ефективності функціонування систем внутрішнього контролю банку та системи управління ризиками відповідно до вимог Національного банку України та рекомендацій Базельського комітету з банківського надзору;
 • впровадження та оптимізація процесу управління проблемними активами банку;
 • розробка та впровадження плану відновлення діяльності банку в рамках системи управління безперервної діяльності;
 • впровадження в промислову експлуатацію DLP-системи з метою контролю потоків інформації з конфіденційним вмістом;
 • реінжиніринг бізнес-процесів, внесення змін в організаційну структуру Банку з метою масштабування бізнесу;
 • оптимізація внутрішньобанківських регламентів і процедур, візуалізація процесів;
 • впровадження електронного архіву, модернізація електронного документообігу;
 • впровадження ефективної системи наставництва, кадрового резерву та мотивації.

 

 1. Затвердження звіту про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з дванадцятого питання проекту порядку денного:

 • Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

 

 1. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок направлення до статутного капіталу Банку прибутку за 2012-2020 роки (частини).

Проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

 • Збільшити статутний капітал АТ «АБ «РАДАБАНК» на 101 000 000,00 (сто один мільйон гривень 00 копійок) до загальної суми 301 000 000,00 (триста один мільйон гривень 00 копійок) шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) до 15,05 грн. (п’ятнадцять гривень 05 копійок) за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку частини прибутку за 2012-2020 роки в наступних сумах: за 2012 рік в сумі 410 000,00 (чотириста десять тисяч гривень 00 копійок), за 2013 рік в сумі 1 530 000,00 (один мільйон п’ятсот тридцять тисяч гривень 00 копійок), за 2014 рік в сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч гривень 00 копійок), за 2015 рік в сумі 5 030 000,00 (п’ять мільйонів тридцять тисяч гривень 00 копійок), за 2016 рік в сумі 7 340 000,00 (сім мільйонів триста сорок тисяч гривень 00 копійок), за 2017 рік в сумі 13 416 000,00 (тринадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч гривень 00 копійок), за 2018 рік в сумі 17 500 000,00 (сімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), за 2019 рік в сумі 39 120 000,00 (тридцять дев’ять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), за 2020 рік в сумі 16 594 000,00 (шістнадцять мільйонів п’ятсот дев’яносто чотири тисячі гривень 00 копійок).

 

 1. Про підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК».

Проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. Здійснити підвищення номінальної вартості акцій АТ «АБ «РАДАБАНК» на 5,05 (п’ять гривень 05 копійок) до загальної вартості 15,05 грн. (п’ятнадцять гривень 05 копійок) за одну акцію шляхом випуску 20 000 000 (двадцять мільйонів) штук простих іменних акцій новою номінальною вартістю 15,05 грн. кожна. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій.

14.2. Голові Правління Банку здійснити всі необхідні дії для випуску акцій Банку нової номінальної вартості.

 

 1. Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції.

15.3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 23.04.2021 року.

15.4. Доручити Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігелю А.В. особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 23.04.2021 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

15.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

 

 1. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з шістнадцятого питання проекту порядку денного:

 • Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницької Тетяни Ігорівни та членів Наглядової ради Жиркевича Володимира Володимировича, Рижкової Світлани Петрівни, Кузько Ольги Володимирівни, Заруцької Олени Павлівни, Гуленка Юрія Трохимовича.

 

 1. Про обрання членів Наглядової ради Банку.

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного:

Проект рішення з сімнадцятого питання проекту порядку денного відсутній у зв’язку з тим, що обрання членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

 

 1. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

Проект рішення з вісімнадцятого питання проекту порядку денного:

18.1. Обрати Головою Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну.

 

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Проект рішення з дев’ятнадцятого питання проекту порядку денного:

19.1. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

19.2. Встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

19.3. Уповноважити Голову Правління Банку Грігеля А.В. на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку  від 23 квітня 2021 року.

 

 1. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцятого питання проекту порядку денного:

 • Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

 1. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцять першого питання проекту порядку денного:

21.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

 1. Внесення змін до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцять другого питання проекту порядку денного:

 • Внести зміни до Положення про Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

 1. Внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцять третього питання проекту порядку денного:

23.1. Внести зміни до положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

 1. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з двадцять четвертого питання проекту порядку денного:

24.1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.

 

 1. Про встановлення максимально можливого розміру зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України.

Проект рішення з двадцять п’ятого питання проекту порядку денного:

25.1. Затвердити максимально можливий розмір вартості пулу заставлених активів (майна), як забезпечення виконання зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Затвердити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеним з Національним банком України у сумі 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень 00 копійок), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів (майна) у загальній сумі (сума кредиту і сума застави) 2 200 000 000,00 грн. (два мільярда двісті мільйонів гривень 00 копійок).

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, та не погашені АТ «АБ «РАДАБАНК».

 

 1. Про надання Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління права делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України.

Проект рішення з двадцять шостого питання проекту порядку денного:

26.1. Надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління право делегувати повноваження, визначені у рішенні по питанню двадцять п’ятому  порядку денного цього Протоколу, на вчинення правочинів, а також надати Голові Правління або (у випадку відсутності Голови Правління) виконуючому обов’язки Голови Правління повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «АБ «РАДАБАНК» для укладання правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи кредити типу «овернайт» / участь у тендері з підтримання ліквідності), з правом надання активів (майна), що належать АТ «АБ «РАДАБАНК» у забезпечення виконання зобов’язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму, що дорівнює або менше – 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 копійок), шляхом підписання та подання заявок на отримання кредитів рефінансування і заявок на включення / виключення / заміну активів (майна), що формують пул в межах Генерального кредитного договору від «30» жовтня 2018 р. № 306500-ГК, укладеного з Національним банком України.

 

Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК»

 

Кваліфікований електронний підпис

Текст повідомлення

Categories