fbpx

Оголошення про скликання позачергових загальних зборів, які відбудуться 17.08.2021 року

До відома акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

(Ідентифікаційний код юридичної особи 21322127)!

(місцезнаходження: 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46)

 

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» (далі — Банк) повідомляє акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться  17.08.2021 року о 17-00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів). Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись з  16-00 години до 16-50 години, в день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у позачергових  загальних зборах, – 24 година 00 хвилин 11 серпня 2021 р.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» у складі:

— голова лічильної комісії – Портна Світлана Володимирівна;

— член лічильної комісії – Богомаз Наталія Олександрівна.

 

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» Городницьку Тетяну Ігорівну, секретарем зборів – Сисенка Вадима Анатолійовича.

2.2.  Затвердити наступний регламент загальних зборів:

 1. Загальні збори акціонерів Банку продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
 2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 3. Час для виступів на зборах:

—  виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні — до 5 хвилин;

— повторні виступи з одного питання і зауваження — до 2 хвилин.

 1. Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.
 2. Голова зборів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
 3. Учасник зборів може в будь-який час відмовитися від виступу.
 4. Учасник зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
 5. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
 6. Збори вправі змінювати порядок розгляду питань порядку денного.
 7. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

 

 1. Скасування рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 23.04.2021 р. в частині питання п’ятнадцятого порядку денного «Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.».

 

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Скасувати з 17.08.2021 р. рішення річних загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 23.04.2021 р. в частині питання п’ятнадцятого порядку денного «Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.».

 

 1. Внесення змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК». Затвердження змін до Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення Статуту в новій редакції.

4.2. Затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» у новій редакції.

4.3. З метою оформлення Статуту відповідно вимогам ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» призначити уповноважену особу – Голову загальних зборів Городницьку Тетяну Ігорівну та уповноважити її від імені акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 17.08.2021 року.

4.4. Доручити Голові Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігелю А.В. особисто або через представника АТ «АБ «РАДАБАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «АБ «РАДАБАНК» від 17.08.2021 року, попередньо погодивши нову редакцію Статуту АТ «АБ «РАДАБАНК» з Національним банком України.

4.5. Контроль за виконанням рішень покласти на Голову Наглядової ради АТ «АБ «РАДАБАНК».

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Банку за адресою: http://www.radabank.com.ua/ua/protokoly-obschih-sobraniy-akcionerov.html

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством  «Національний депозитарій України» станом на 26.07.2021 року,   загальна кількість  простих іменних акцій  АТ «АБ «РАДАБАНК» становить 20 000 000 (двадцять мільйонів)   штук, кількість голосуючих акцій  20 000 000 (двадцять мільйонів) штук.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до Зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні тижня за місцезнаходженням Банку:  місто Дніпро, проспект Олександра Поля,  будинок 46, кімната переговорів, з 9:00 до 17:00 години (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних зборів — також у місці їх  проведення: місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха, будинок 5, п’ятий поверх, кабінет № 6 (кімната переговорів).  Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Голова Правління АТ «АБ «РАДАБАНК» Грігель Андрій Валерійович.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

— ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

— до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах  необхідно мати при собі:

— документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

— довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефонами: (0562) 38-76-89, 38-76-60.

 

   Наглядова рада АТ «АБ «РАДАБАНК»

 

Детальніше про загальні збори акціонерів та перелік питань — повідомлення на сайті Банку.

Кваліфікований електронний підпис.